PHÒNG KINH DOANH

Nguyễn Văn Hậu - Email: tanhungphat@tanhungphatit.vn - Điện thoại: 0939 006 007

TRUNG TÂM KHO VÂN HẬU MÃI

Bùi Đặng Phước- Email: kho@tanhungphatit.vn - Điện thoại: 0869 567 891

PHÒNG KỸ THUẬT

Hồ Quốc Tuấn- Email: kythuat@tanhungphatit.vn - Điện thoại: 0869 567 887

PHÒNG KẾ TOÁN

Nguyễn Văn Sơn- Email: ketoan@tanhungphatit.vn - Điện thoại: 0869 567 898